skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 19 april j.l. is een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel 33.987 waardoor de gemeenschap van goederen, zoals wij die nu nog standaard in Nederland kennen, wordt beperkt. De kans lijkt nu aanzienlijk dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen en dus binnenkort zal gaan gelden.

Gemeenschap van goederen in de huidige situatie

Voor mensen die nu getrouwd zijn zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, geldt de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap omvat al het vermogen en alle schulden van de echtgenoten. Ook (toekomstige) erfenissen en schenkingen vallen binnen de gemeenschap van goederen, tenzij de erflater of schenker uitdrukkelijk anders heeft beslist.

Gemeenschap van goederen na ingang nieuwe wet

Mensen die na ingang van de nieuwe wet in het huwelijk treden zullen ook een gemeenschap van goederen hebben, maar wel met wat beperkingen. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de echtgenoten alleen hetgeen hoeven te delen wat zij ook ten tijde van hun huwelijk samen hebben opgebouwd. Zo vallen de vermogensbestanddelen en schulden die de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al hadden niet binnen de gemeenschap.

Van de onderneming die reeds bestond voorafgaand aan het huwelijk, komen wel de winsten -voor zover deze in het maatschappelijke verkeer als redelijk worden beschouwd- ten gunste van het gemeenschappelijk vermogen; de verliezen echter niet. Wordt een onderneming opgericht tijdens het huwelijk, valt deze onderneming binnen de gemeenschap. Ook schenkingen of erfenissen die worden ontvangen ten tijde van het huwelijk, vallen niet binnen de gemeenschap. Indien toekomstige echtgenoten van deze regeling willen afwijken, zullen zij huwelijkse voorwaarden door de notaris moeten laten opstellen.

Gemeenschap van goederen bij echtscheiding

De voorgestelde regeling vraagt wel meer werk van de echtgenoten dan de huidige algehele gemeenschap van goederen. Bij de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding hebben beide echtgenoten nu ieder recht op de helft van het totale vermogen, eventueel met uitzondering van hetgeen door een erfenis of schenking is verkregen onder uitsluitingsclausule. Onder de voorgestelde wet zal er door de echtgenoten inzichtelijk gemaakt moeten worden welk vermogen, of welke schulden binnen de gemeenschap van goederen vallen en dus verdeeld dienen te worden, en wat aan ieder van hen in privé toekomt. De echtelieden zullen dus bij het aangaan van hun huwelijk, maar ook tijdens hun huwelijk een sluitende administratie moeten gaan voeren om discussie bij een echtscheiding zoveel mogelijk te voorkomen. Doen partijen dit niet en kan dus niet aangetoond worden welke zaken van wie zijn, dan worden deze zaken geacht gemeenschappelijk te zijn.Gerelateerde blogs

Back To Top