klik hier om dit hoofdstuk te printen print

Disclaimer

Deze website (www.uitelkaar-gaan.nl) is een initiatief van onafhankelijke financieel adviseurs. De door uitelkaargaan.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico

Uitelkaar-gaan.nl als ook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Uitelkaar-gaan.nl aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door uitelkaar-gaan.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van uitelkaar-gaan.nl.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van uitelkaar-gaan.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de berekeningen op de site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. .

© 2005 uitelkaar-gaan.nl
Alle rechten blijven voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere manier. Het is de bezoeker niet toegestaan de informatie op deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitelkaar-gaan.nl
.

Privacy Statement

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@uitelkaar-gaan.nl